Welkom bij

Wereldwinkel Roosendaal

JAARVERSLAG STICHTING WERELDWINKEL ROOSENDAAL 2023

Naam Instelling:    Stichting Wereldwinkel Roosendaal

Fiscaal nummer:    NL0091.77. 267.B01

KvK-nummer:        20074830

Contactgegevens:    Nieuwe Markt 60, 4701AK Roosendaal, 0165-559434,

                                           www.wereldwinkelroosendaal.nl

                                           wereldwinkelroosendaal@gmail.com

            www.facebook.com/wereldwinkelroosendaal

            https://www.instagram.com/wereldwinkel.roosendaal/

ANBI-status:

Stichting Wereldwinkel Roosendaal is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut beogende Instelling.

DOELSTELLING

Mensen bewust maken van de sociale, economische en politieke verhoudingen, zowel in arme als in rijke landen, en ieders specifieke verantwoordelijkheid daarin, alsmede het scheppen van mogelijkheden om te werken aan een rechtvaardiger samenleving. Dit doel wordt ondermeer verwezenlijkt door het geven van voorlichting en het drijven van een winkel met duurzame en fairtrade producten.

1. STICHTINGSBESTUUR

Het stichtingsbestuur bestond in 2023 uit 5 leden, te weten

Theo de Munnik (voorzitter);

Cees Pot (penningmeester);

Wies Buys (hoofd inkoop);

Erna Vijfvinkel (secretaris);

Ineke van der Weegen- van Opdorp;

2. BESTUURSVERGADERINGEN

Het bestuur vergadert in het algemeen op de tweede dinsdag van de maand.

Het financieel jaarverslag over 2023 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 februari 2024 onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie (bestaande uit Christiaan Kalverdijk) heeft de boeken bekeken en een verklaring van geen bezwaar gegeven.

Het beschrijvend jaarverslag 2023 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2024

3. MEDEWERKERS

Medewerkersvergaderingen of medewerkersbijeenkomsten zijn dit jaar weer gehouden.

4. PERSONEELSBELEID

Eind 2023 zijn ca 30 vrijwilligers actief voor de Wereldwinkel Roosendaal.

In 2023 heeft één nieuwe vrijwilliger zich gemeld.

Nog steeds werkt een aantal vrijwilligers voorlopig weinig of niet meer in de winkel, omdat zij onderliggend lijden hebben of iemand verzorgen, die dat hebben.

In 2023 waren de volgende vrijwilligers al lang in dienst bij de Wereldwinkel Roosendaal:

Ans van Aken         10 jaar

Kees Hersbach         5 jaar

Tiny Pot         10 jaar

Noosh Shamilian     5 jaar

Riet Welten         5 jaar

Erna Vijfvinkel          10 jaar

Corrie de Wit         5 jaar

Theo de Munnik     10 jaar

Vorig jaar waren we vergeten de volgende personen:

Ineke van Eekelen     6 jaar

Margaret Heijnen     6 jaar    

5. BESTUURLIJKE ONDERWERPEN.

Het bestuur heeft vergaderd over een veelheid van onderwerpen.

 • Huurverhoging.
  Eind december kregen we bericht van Metterwoon, dat de huur met 15% verhoogd zou worden. We hebben een onderbouwing naar Metterwoon gestuurd om aan te geven  dat wij dat wij deze verhoging niet of moeilijk konden betalen. Het heeft ertoe geleid dat de huurverhoging slechts 5% is geworden.
  In mei 2023 is een 2-jarig huurcontact met Metterwoon afgesloten.
 • Begin 2023 kregen we van onze gas- en licht-leverancier (Total) te horen dat zij zouden stoppen met die levering. We kregen daarvoor een soort “afkoopbedrag” van de leverancier. Bij deze leverancier hadden we een zeer goedkoop contract. Uiteindelijk is besloten om over te gaan naar Greenchoice. Maar deze is een stuk duurder.
 • De overgang naar een duurdere, maar milieuvriendelijkere energiemaatschappij leidde ertoe dat we besloten hebben op maandag en dinsdag in de maanden januari en februari de hele dag gesloten zullen zijn. Dan hoefde de cv en het licht niet aan. Het had ook te maken met het feit dat deze dagen de rustigste dagen in de winkel waren in 2023.
 • Er is ook veel tijd besteed aan het inrichten van de etalages en de opstellingen in de winkel. Er zijn twee etalagegroepen. Die met elkaar samenwerken en met elkaar overleggen over de inrichting van een etalage en welke etalage kan worden veranderd. Teven is besloten om de etalages niet meer met één soort product in te richten (houtnijverheid of scrapmetal), maar gemengde inrichting te doen, dus hout, metaal, beelden van steen, koffie enz. in dezelfde etalage onder te brengen.
 • Er zijn onverwachts erg veel vrijwilligers (ernstig) ziek of hebben een redelijk ernstig ongeval gehad. Dat leidde er ook toe dat het moeilijk was het rooster volledig te vullen.
  Bovendien zijn er een aantal vrijwilligers, die niet elke week op een vaste dag willen werken. Dat hoeft niet persé het hele jaar, maar zou ook gedurende een aantal maanden kunnen!
 • Roosendaal zou een fairtrade gemeente kunnen/moeten worden.
  In november 2021 is een motie aangenomen met minimale meerderheid om te onderzoeken of Roosendaal geen fairtrade gemeente zou kunnen worden en verder zou kunnen ontwikkelen. Het idee komt bij onze winkel vandaan, de motie is ingediend door GroenLinks.
  Door de gemeente is er nog weinig of niets aan gedaan.

6. HUISVESTING WINKEL.

De winkel is nog steeds gevestigd aan de Nieuwe Markt 60.

Gezien het feit, dat we een huurcontract met Metterwoon hebben van 2 jaar en deze tamelijk hoog is, wordt er wel rond gekeken naar nieuwe huisvesting. Deze zal dan medio 2025 pas ingaan.

7. SOCIAL MEDIA

Wereldwinkel Roosendaal heeft een eigen website (www.wereldwinkelroosendaal.nl) en een eigen Facebookpagina: (https://www.facebook.com/wereldwinkelroosendaal).

Ook op Instagram is de wereldwinkel: https://www.instagram.com/wereldwinkel.roosendaal/

8. WERKGROEPEN

De Wereldwinkel Roosendaal kent een aantal werkgroepen. De medewerkers kunnen zich daarvoor opgeven. De werkgroepen worden door bestuursleden gecoördineerd.

Werkgroep sociale media. Deze werkgroep (Kees Hersbach, Ans van Aken, Theo de Munnik) zorgt voor de eigen facebook pagina en het actueel houden van de website.

Werkgroep etalage-inrichting. Er zijn nu twee etalage werkgroepen (Margaret Heijnen, Riet Welten en Tiny Pot, Jenneke van Wezel). Deze zorgen afwisselend voor de inrichting van de etalages. Het hangt ook samen met de inkoop. Ze overleggen met elkaar en soms met bestuursleden. (Ineke van de Weegen-Opdorp).

Werkgroep extra etalage. Soms wordt door de verhuurder, Metterwoon, een etalage aan ons aangeboden om in te richten, als die winkel geen huurder heeft. De inrichting van deze extra etalage wordt gedaan door Tiny Pot, Jopie van Sprundel en Riet Welten.

Werkgroep inkoop. Deze werkgroep (Wies Buijs, Erna Vijfvinkel en Ans van Aken) zorgt voor de inkoop, het beprijzen en het inboeken/administreren van de producten. Andere medewerkers assisteren regelmatig bij de inkoop, het beprijzen en het inboeken en administreren.

9. INKOOP

De werkgroep inkoop doet haar inkopen voornamelijk in Culemborg bij verschillende importeurs. Foodbestellingen en verjaardags- kerst en andere kaarten lopen via internetbestellingen. Het afgelopen jaar is er weer ruim ingekocht. Er is in 2023 voor een totaalbedrag van €22.490,- ingekocht.

In 2022 bedroeg de inkoop € 24.813,-.
De winkelvoorraad bedroeg eind 2023 € 12.434,-. Eind 2022 bedroeg dat € 15084,-.

10. VERKOOP

In 2023 was de verkoop € 37.244,-. In 2022 was de verkoop € 39.930,- (incl. btw). Dus iets lager dan in 2022.

In 2023 was het resultaat net als in 2022 negatief namelijk € -4.653,-. In 2022 was dit € -3.852,-.

Had ook weer te maken met de stijgende inkoopprijs. Ons vermogen is daardoor weer iets gedaald.

Desondanks blijkt wel uit de jaarcijfers van de laatste 5 jaren, dat onze verkoop steeds verder achteruitgaat. Was de totale verkoop in bijvoorbeeld 2019 € 57.263,-. In het afgelopen jaar was dat dus € 37.244,-.

In 2016, het eerste jaar dat de wereldwinkel op de Nieuwe Markt is gevestigd, was de verkoop zelfs

€ 77.077,-.

Het is niet helemaal duidelijk waardoor dit komt. De volgende redenen kunnen hierbij wel een rol spelen:

 • De onbekendheid met de wereldwinkel wat betreft haar bestaan in Roosendaal, maar ook wat betreft locatie. Nog steeds komen er mensen binnen, die melden dat ze niet wisten dat er een wereldwinkel in Roosendaal is en ook dat ze niet wisten dat we op de Nieuwe Markt zitten; Vorig jaar bleek er zelfs een wethouder te zijn, die niet wist dat er in Roosendaal een wereldwinkel was; of het huidige bestuur dat weet is niet bekend;
 • Door de algehele individualisering van de maatschappij is het de vraag of de gemiddelde Nederlanders nog wel wat over heeft voor de ontwikkelingslanden. Ook nationaal is het budget voor ontwikkelingssamenwerking (vroeger 1% van de rijksbegroting) gedaald naar ca. 0,6% van de rijksbegroting;
 • De inflatie en de stijging van de gasprijzen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne;
 • Internet winkelen. Wij hebben geen internetwinkel;
 • Heel veel fairtrade food-producten worden tegenwoordig in gewone supermarkten verkocht. Dat is overigens prima!

Het heeft er wel toe geleid, dat we proberen om van Roosendaal een fairtrade-gemeente te maken. Het doel van de wereldwinkel daarbij is dat we een groter netwerk hebben, met de kans dat meer mensen naar de winkel komen voor inkoop.

11. ACTIES.

Dit jaar hebben we 3 acties gedaan:

De Wildeborch in de Kroeven;

St Josphkerk in Burgerhout. (2 maal)

12. PLAATSELIJKE CONTACTEN, COLLECTIEF ROOSENDAAL

Wereldwinkel Roosendaal is lid van Collectief Roosendaal, een samenwerkingsverband van ondernemers in Roosendaal; het lidmaatschapsgeld bedraagt € 25,- per jaar.  Zo veel mogelijk nemen we deel aan vergaderingen van Collectief Roosendaal.

FINANCIËLE HUISHOUDING.

 

Balans

activa

31-12-2022

31-12-2023

passiva

31-12-2022

31-12-2023

voorraden

 

15084

12.434

eigen vermogen

 40.846

36.993

vorderingen

   3.600

   4.094

lang lopende schulden

    

      

liquide middelen

 18.622

 15.816

kort lopende schulden

      312

      0

 

 

 

resultaat

    -3.852

  -4.649

 

 37.306

 32.344

 

  37.306

 32.344

 

Exploitatie

Uitgaven

   2022

  2023

Inkomsten

  2022

  2023

Inkopen

 24.813

 22.490

Verkopen

 39.930

 37.244

Personeelslasten

      312

      116

Rente

            1

     4

Huisvestingskosten

 18.923

 20.348

Bijzondere baten

   3.547

   3.823

Administratiekosten

   1.141

   1.319

Verkochte bonnen

     440

     422

Verkoopkosten

      1.227

   801

 Algemene kosten

      

      6

Inkoopkosten

      264

    236

 

 

 

Bestuurskosten

         0

     0

 

 

 

Algemene kosten

      209

    214

 

 

 

Afschrijving cadeaubonnen

           0

     0

 

 

 

Inname cadeaubonnen

      702

    358

 

 

 

Bankkosten

      187

     266

 

 

 

Resultaat

    -3.852

   -4.649

 

 

 

 

  43.926

  41.499

 

 43.926

41.499

Bijzondere baten bestaan uit giften en subsidies.             DD.  14 maart 2024

 

JAARVERSLAG STICHTING WERELDWINKEL ROOSENDAAL 2022

Naam Instelling:    Stichting Wereldwinkel Roosendaal

Fiscaal nummer:    NL0091.77. 267.B01

KvK-nummer:        20074830

Contactgegevens:    Nieuwe Markt 60, 4701AK Roosendaal, 0165-559434,

                                           www.wereldwinkelroosendaal.nl

                                           wereldwinkelroosendaal@gmail.com

            www.facebook.com/wereldwinkelroosendaal

            https://www.instagram.com/wereldwinkel.roosendaal/

ANBI-status:

Stichting Wereldwinkel Roosendaal is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut beogende Instelling.

DOELSTELLING

Mensen bewust maken van de sociale, economische en politieke verhoudingen, zowel in arme als in rijke landen, en ieders specifieke verantwoordelijkheid daarin, alsmede het scheppen van mogelijkheden om te werken aan een rechtvaardiger samenleving. Dit doel wordt ondermeer verwezenlijkt door het geven van voorlichting en het drijven van een winkel met duurzame en fairtrade producten.

1. STICHTINGSBESTUUR

Het stichtingsbestuur bestond in 2022 uit 5 leden, te weten

Theo de Munnik (voorzitter)

Cees Pot (penningmeester)

Wies Buys (hoofd inkoop)

Erna Vijfvinkel (secretaris)

Ineke van der Weegen- van Opdorp

2. BESTUURSVERGADERINGEN

Het bestuur vergadert in het algemeen op de tweede dinsdag van de maand. In dit derde, gedeeltelijke “corona”-jaar is het bestuur tien keer in vergadering geweest. Het bestuur is ook uitgebreid met één lid, nl. Ineke van der Weegen-van Opdorp.

Het financieel jaarverslag over 2022 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 februari 2023 onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie (bestaande uit Harry Vergouwen) heeft de boeken bekeken en een verklaring van geen bezwaar gegeven.

Het beschrijvend jaarverslag 2022 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 februari maart 2023

3. MEDEWERKERS

Medewerkersvergaderingen of medewerkersbijeenkomsten zijn dit jaar weer gehouden.

4. PERSONEELSBELEID

Eind 2022 zijn ca 30 vrijwilligers actief voor de Wereldwinkel Roosendaal.

In 2022 heeft één nieuwe vrijwilliger zich gemeld.

Nog steeds werkt een aantal vrijwilligers voorlopig weinig of niet meer in de winkel, omdat zij onderliggend lijden hebben of iemand verzorgen, die dat hebben.

In 2022 waren de volgende vrijwilligers al lang in dienst bij de Wereldwinkel Roosendaal:

    Dicky Bakker        10 jaar

    Ineke van Eekelen      5 jaar

    Margaret Heijnen      5 jaar

    Rina Klijs        25 jaar

5. BESTUURLIJKE ONDERWERPEN.

Het bestuur heeft vergaderd over een veelheid van onderwerpen.

 • Huurverhoging per 1 januari 2023.
  Eind december kregen we bericht van Metterwoon, dat de huur met 15% verhoogd zou worden. We hebben een onderbouwing naar Metterwoon gestuurd om aan te geven  dat wij dat wij deze verhoging niet of moeilijk konden betalen. Het heeft ertoe geleid dat de huurverhoging slechts 5% is geworden.
 • Roosendaal zou een fairtrade gemeente kunnen/moeten worden.
  In november 2021 is een motie aangenomen met minimale meerderheid om te onderzoeken of Roosendaal geen fairtrade gemeente zou kunnen worden en verder zou kunnen ontwikkelen. Het idee komt bij onze winkel vandaan, de motie is ingediend door GroenLinks.
  Door de gemeente is er nog weinig of niets aan gedaan.
 • Vriend van de Wereldwinkel.
  Omdat het door corona zware financiele jaren zijn geweest voor onze winkel zijn we gestart met een actie: “Vrienden van de Wereldwinkel”. De bedoeling is dat er mensen, instellingen een soort donateurs van onze winkel worden. Een paar keer per jaar zullen zij ook een Nieuwsbrief krijgen. Er hebben dit jaar ca. 6 vrienden zich aangemeld.

6. HUISVESTING WINKEL.

De winkel is nog steeds gevestigd aan de Nieuwe Markt 60.

7. SOCIAL MEDIA

Wereldwinkel Roosendaal heeft een eigen website (www.wereldwinkelroosendaal.nl) en een eigen Facebookpagina: (https://www.facebook.com/wereldwinkelroosendaal).

Ook op Instagram is de wereldwinkel: https://www.instagram.com/wereldwinkel.roosendaal/

8. WERKGROEPEN

De Wereldwinkel Roosendaal kent een aantal werkgroepen. De medewerkers kunnen zich daarvoor opgeven. De werkgroepen worden door bestuursleden gecoördineerd.

Werkgroep sociale media. Deze werkgroep (Kees Hersbach, Ans van Aken, Theo de Munnik) zorgt voor de eigen facebook pagina en het actueel houden van de website.

Werkgroep etalage-inrichting. De etalage werkgroep (Margaret Heijnen, Riet Welten) zorgt voor de inrichting van de winkel en de etalages afhankelijk van de inkoop. 

Werkgroep extra etalage. Vaak wordt door de verhuurder, Metterwoon, een etalage aan ons aangeboden om in te richten, als die winkel geen huurder heeft. De inrichting van deze extra etalage wordt gedaan door Tiny Pot, Jopie van Sprundel en Riet Welten.

Werkgroep inkoop. Deze werkgroep (Wies Buijs en Erna Vijfvinkel) zorgt voor de inkoop, het beprijzen en het inboeken/administreren van de producten. Andere medewerkers assisteren regelmatig bij de inkoop, het beprijzen en het inboeken en administreren.

9. INKOOP

De werkgroep inkoop doet haar inkopen voornamelijk in Culemborg bij verschillende importeurs. Foodbestellingen en verjaardags- kerst en andere kaarten lopen via internetbestellingen. Het afgelopen jaar is er weer ruim ingekocht. Er is in 2022 voor een totaalbedrag van € 24.813,- ingekocht.

In 2021 bedroeg de inkoop € 18.204,-.
De winkelvoorraad bedroeg eind 2022 € 15.084,-. Eind 2021 bedroeg dat € 14.833,-.

10. VERKOOP

In 2022 was de verkoop € 39.930,-. In 2021 was de verkoop € 28.301,- (incl. btw). Dit hogere verkoopbedrag ten opzichte van 2021 kan verklaard worden uit het feit, dat de winkel minder dicht is geweest door corona.

In 2022 was het resultaat echter negatief, namelijk € -3.852,-. Met name door de stijging van de inkoopprijzen is dit veroorzaakt.

Onze reserves zijn daardoor iets gedaald.

Desondanks blijkt wel uit de jaarcijfers van de laatste 5 jaren, dat onze verkoop steeds verder achteruitgaat. Was de totale verkoop in bijvoorbeeld 2019 € 57.263,-. In het afgelopen jaar was dat dus € 39.930,-.

In 2016, het eerste jaar dat de wereldwinkel op de Nieuwe Markt is gevestigd, was de verkoop zelfs

€ 77077,-.

Het is niet helemaal duidelijk waardoor dit komt. De volgende redenen kunnen hierbij wel een rol spelen:

 • De onbekendheid met de wereldwinkel wat betreft haar bestaan in Roosendaal, maar ook wat betreft locatie. Nog steeds komen er mensen binnen, die melden dat ze niet wisten dat er een wereldwinkel in Roosendaal is en ook dat ze niet wisten dat we op de Nieuwe Markt zitten; Er bleek zelfs een wethouder te zijn, die niet wist dat er in Roosendaal een wereldwinkel was;
 • Door de algehele individualisering van de maatschappij is het de vraag of de gemiddelde Nederlanders nog wel wat over heeft voor de ontwikkelingslanden. Ook nationaal is het budget voor ontwikkelingssamenwerking (vroeger 1% van de rijksbegroting) gedaald naar ca. 0,6% van de rijksbegroting;
 • De inflatie en de stijging van de gasprijzen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne;
 • Internet winkelen. Wij hebben geen internetwinkel;
 • Heel veel fairtrade food-producten worden tegenwoordig in gewone supermarkten verkocht. Dat is overigens prima!

Het heeft er wel toe geleid, dat we proberen om van Roosendaal een fairtrade-gemeente te maken. Het doel van de wereldwinkel daarbij is dat we een groter netwerk hebben, met de kans dat meer mensen naar de winkel komen voor inkoop.

11. ACTIES.

Dit jaar hebben we 2 acties gedaan:

De Wildeborch in de Kroeven;

St Josphkerk in Burgerhout.

12. PLAATSELIJKE CONTACTEN, COLLECTIEF ROOSENDAAL

Wereldwinkel Roosendaal is lid van Collectief Roosendaal, een samenwerkingsverband van ondernemers in Roosendaal; het lidmaatschapsgeld bedraagt € 25,- per jaar.  Zo veel mogelijk nemen we deel aan vergaderingen van Collectief Roosendaal.

FINANCIËLE HUISHOUDING

 

Balans

activa

31-12-2021

31-12-2022

passiva

31-12-2021

31-12-2022

voorraden

 

14.833

15.084

eigen vermogen

 40.845

36.993

vorderingen

   3.600

   3.600

lang lopende schulden

      462

      240

liquide middelen

 22.751

 18.622

kort lopende schulden

      338

      312

 

 

 

resultaat

    1543

  -3.852

 

 41.184

 

 37.306

 

  41.184

 37.306

Exploitatie

Uitgaven

   2021

  2022

Inkomsten

  2021

  2022

Inkopen

 18.204

 24.813

Verkopen

 28.301

 39.930

Personeelslasten

      252

      312

Rente

            1

      1

Huisvestingskosten

 15.645

 18.923

Bijzondere baten

   9.563

   3.547

Administratiekosten

   1.419

   1.141

Verkochte bonnen

     673

     440

Verkoopkosten

      419

   1.227

 Algemene kosten

      

      8

Inkoopkosten

      157

    264

 

 

 

Bestuurskosten

         0

     0

 

 

 

Algemene kosten

      213

    209

 

 

 

Afschrijving cadeaubonnen

           0

     0

 

 

 

Inname cadeaubonnen

      496

    300

 

 

 

Bankkosten

      189

     187

 

 

 

Resultaat

    1543

   -3.852

 

 

 

 

  38.537

  43.926

 

 38.537

43.926

Bijzondere baten bestaan uit giften en subsidies.             DD.  14 maart 2023